zus.jpg 6.65 KB
INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  1. Tevor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29, 26-111 Skarżysko-Kamienna, realizuje projekt dofinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  2. Projekt jest współfinansowany ze środków „Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”
  3. Nazwa zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”
  4. Wartość dofinansowania wynosi: 299 000,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, 00/100)
  5. Całkowita wartość zadania: 543 921,00 PLN (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych, 00/100).
  6. Celem projektu to „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA PRACY”

Głównym celem projektu jest ograniczenie oddziaływania czynników szkodliwych oraz obniżenie poziomu ryzyka zawodowego dla naszych pracowników poprzez zakup i montaż urządzeń filtrowentylacji spawalniczej Push Pull mix. W miejscu pracy przestrzegane są zasady BHP, jednak na hali panuje duże zapylenie.

Aby ograniczyć to zagrożenie i poprawić stan BHP chcemy zamontować instalację odpylania. Planowane działanie inwestycyjne obejmuje zakup systemu o wydajności 20 000 m3/h z krotnością wymian 1,01 dedykowanego do spawalni, na których produkowane są duże konstrukcje przestrzenne.

PushPull umożliwi pełną elastyczność i zmiany miejsc spawania. Docelowo  zastosowanie systemu z recyrkulacją zapewni czystsze powietrze na hali zmniejszając poziom szkodliwych czynników pyłowych i chemicznych i ograniczając stałe wydatki związane z ogrzewaniem.

Wpłynie to na poprawę warunków pracy, zmniejszając narażenie pracowników na szkodliwe oddziaływanie pyłów i dymów spawalniczych oraz ograniczy możliwość wystąpienia skutków ubocznych pracy w miejscu zapylonym, czyli chorób układu oddechowego oraz narządu wzroku.

Chesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.