Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEVOR S.A.

Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą Sklepu Internetowego prowadzonego przez TEVOR S.A. w Skarżysku-Kamiennej.

 

Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

§ 1 Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie

Dni powszednie – dni kalendarzowe od poniedziałku do piątku.

Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz stanowiący element internetowej Strony Sprzedawcy, za pomocą którego Klient może dokonać rejestracji Konta Klienta.

Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz stanowiący element internetowej Strony Sprzedawcy, za pomocą którego Klient może dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.

Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – osoba fizyczna zdefiniowana w art. 21¹ Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – podstrona internetowej Strony Sprzedawcy pod nazwą „Moje Konto”,
w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone przez siebie Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię Zamówień, dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
a także korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta za pośrednictwem podstrony Strony Sprzedawcy zatytułowanej „Moje Konto”, dokonywana za pomocą Formularza „Utwórz Nowe Konto”.

Sklep internetowy – sklep internetowy należący do Sprzedawcy, prowadzony za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sklep.tevor.pl, umożliwiającej Klientom zawieranie umów Kupna/Sprzedaży Produktów.

Sklep fizyczny – dostępny dla ogółu Klientów magazyn Sprzedawcy zlokalizowany przy
ul. Mościckiego 27-29, 26-111 Skarżysko-Kamienna, w którym Sprzedawca prowadzi stacjonarny sklep umożliwiający bezpośrednią sprzedaż Produktów, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Strona internetowa Sprzedawcy/Usługodawcy – strona internetowa Sprzedawcy pod adresem internetowym:www.sklep.tevor.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklep.

Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowa sprzedaży, opisana na Stronie Sprzedawcy.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Usługodawca lub Sprzedawca –TEVOR S.A. z siedzibą
w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Mościckiego 27-29, NIP: 951-208-54-64, Numer REGON 015533845, wpisany do KRS pod numerem 0000327373, telefon sekretariatu Sprzedawcy: 41 25 49 100(od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:30, fax: 41 25 34 055, e-mail Sprzedawcy: sklep@tevor.pl, (opłata za rozmowę wg. stawek operatora telekomunikacyjnego Klienta), adres korespondencyjny:  TEVOR S.A., 26-111 Skarżysko-Kamienna, ul. Mościckiego 27-29.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj, liczbę sztuk Produktu, sposób dostawy Produktu, sposób płatności za Produkt, dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, informację o chęci otrzymania faktury VAT, ewentualne inne uwagi Klienta.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1.  Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t.) i określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem Strony Sprzedawcy lub e-mail Sprzedawcy lub telefonicznie), korzystania z usługi dodatkowej w postaci tzw. Newsletter, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta. Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie do Zamówień dokonywanych drogą telefoniczną.

3.  Za pośrednictwem Sklepu dostępne są następujące usługi Usługodawcy: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość, informowanie Klientów o Produktach dostępnych w Sklepie, korzystanie przez Klientów z usługi dodatkowej, tzw. Newsletter.

4.  Złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu nie jest uzależnione od dokonania Rejestracji.

5.  W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną Klient ponosi koszty połączenia telefonicznego – według wskazań operatora telefonicznego Klienta.

6.  Sprzedawca realizuje Umowy Sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3 Informacje o Produktach

1.  Podane na Stronie Internetowej Sklepu Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.  Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich. Ceny stanowią ceny brutto, a więc zawierają należności publicznoprawne, w tym podatek VAT i inne koszty wymagane przepisami prawa.

3.  Ceny mają charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia w sposób określony w Regulaminie. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny, w szczególności na skutek błędu systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem potwierdzenia Zamówienia. Ponowna akceptacja przez Klienta podanych warunków spowoduje zawarcie umowy na odległość.

4.  Sprzedawca oferuje do sprzedaży wyroby własnej produkcji, a także produkty innych producentów.

5.  W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją czy to producenta czy to Sprzedawcy, Produkt przesyłany jest z kartą gwarancyjną i warunkami gwarancji.

 

§ 4 Zasady, tryb i sposób korzystania ze Sklepu Internetowego

1.  Za pośrednictwem Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na udostępnieniu ogółowi Klientów możliwości nieodpłatnego zawierania Umów sprzedaży w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza Rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia.

3.  W przypadkach opisanych w ustępie 2 powyżej umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

4.  Usługodawca lub Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drugiej stronie za pomocą e-maila lub pisemnie.

5.  Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie Sprzedawcy po wypełnieniu odpowiednich rubryk tego formularza.

6.  Korzystanie ze Strony Sprzedawcy powinno odbywać się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z przestrzeganiem Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego i przyjętych dobrych obyczajów.

7.  Klient zobowiązuje się do podania w procesie Rejestracji lub składania Zamówienia prawdziwych danych.

8.  Klient nie będzie podawał lub składał oszukańczych, bądź obliczonych na spekulację Zamówień, a także nie będzie dokonywał jakichkolwiek fikcyjnych lub pozornych Zamówień.

9.  Sprzedawca może wstrzymać lub ograniczyć dostęp do Sklepu Klientowi, który:

a. korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem

b. korzysta ze Sklepu w sposób wywołujący lub prowadzący do wywołania szkody u osób trzecich

c. korzystając ze sklepu narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź zasady współżycia społecznego i przyjęte dobre obyczaje.

 

§ 5 Tryb i forma składania Zamówień

1.  Zawieranie Umów kupna/sprzedaży Produktów możliwe jest:

a.  za pośrednictwem Strony Sprzedawcy lub

b.  drogą telefoniczną, każdorazowo na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

2.  Za pośrednictwem Formularza Zamówień ze Strony internetowej Sprzedawcy Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę. Zamówienia składane drogą telefoniczną mogą być składane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 na numery podane na Stronie internetowej Sprzedawcy.

3.  Klient w celu zawarcia Umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawcy powinien dokonać kolejno następujących kroków:

a.  wejść na Stronę internetową Sprzedawcy,

b.  wybrać Produkt dostępny w Sklepie (poprzez użycie przycisku „do koszyka”),

c.  złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia (poprzez użycie przycisku „Realizuj zamówienie”),

d.  podjąć kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje.

4.  Po spełnieniu opisanych w ustępie 2 powyżej kroków Sprzedawca informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia, za pośrednictwem wysłanego do Klienta e-maila, w którym znajduje się potwierdzenie dokonania Zamówienia wraz z potwierdzeniem danych technicznych i innych parametrów Zamówienia.

5.  Klient w celu zawarcia Umowy kupna/sprzedaży drogą telefoniczną, powinien dokonać następujących kroków:

a.  zadzwonić na numer telefoniczny Sprzedawcy podany na Stronie internetowej Sprzedawcy,

b.  dokonać wyboru Produktu,

c.   złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wskazówki Sprzedawcy podawane telefonicznie. W trakcie składania Zamówienia drogą telefoniczną Klient zobowiązany jest podać zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy dane konieczne do skutecznej realizacji Zamówienia.

 

§ 6 Umowa kupna/sprzedaży

Umowa Kupna/Sprzedaży Produktów zostanie zawarta:

a.  w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Sprzedawcy – z chwilą wygenerowania przez system Sklepu internetowego informacji zawierającej numer zamówienia wraz z dodatkiem: „Twoje zamówienie zostało przyjęte”,

b.  w przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną Umowa – wraz z potwierdzeniem Klientowi przez Usługodawcę otrzymania Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

§ 7 Realizacja Zamówień

1.  Zapłata za Produkt może być dokonana: przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na Stronie internetowej Sprzedawcy bądź gotówką w Sklepie fizycznym Sprzedawcy w razie wybrania opcji odbioru osobistego – w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez Klienta.

2.  Podstawą do wydania Produktu w przypadku jego odbioru przez Klienta ze Sklepu fizycznego Sprzedawcy jest okazanie dowodu wpłaty.

3.  Zamówienia złożone w dni powszednie będą realizowane w ciągu 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni wolnych ustawowo od pracy).

4.  Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy, realizowane będą w czasie 14 dni roboczych począwszy od najbliższego dnia roboczego (poniedziałek-piątek z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

5.  Nieprawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia bądź zgłoszenie w toku rozmowy telefonicznej danych nie pozwalających na zidentyfikowanie Klienta oraz Produktu może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia. W przypadku otrzymania od Klienta danych niekompletnych, które uniemożliwiają realizację Zamówienia, Sprzedawca podejmie kroki celem skontaktowania się z Klientem w ramach podanych przez Klienta danych kontaktowych.

6.  Czynności związane z realizacją  przyjętego Zamówienia podejmowane są niezwłocznie po zawarciu Umowy Kupna/Sprzedaży. Przy wyborze opcji płatności przelewem bankowym, czynności związane z wysyłką Produktu podejmowane są po zaksięgowaniu w systemie księgowym Sprzedawcy, zapłaty za Produkt wraz z pozostałymi kosztami potwierdzonymi w Zamówieniu.

7.  Klient może sprawdzać przebieg realizacji Zamówienia na Stronie internetowej Sprzedawcy za pośrednictwem Konta Klienta.

8.  Sprzedawca wystawia potwierdzenia zakupu generowane z systemu finansowo-księgowego (odpowiednik paragonu fiskalnego) oraz faktury VAT. W celu otrzymania faktury VAT koniecznym jest zaznaczenie takiej opcji w Zamówieniu i podanie niezbędnych danych do wystawienia faktury w tym numeru NIP.

9.  Sprzedawca wysyła Produkt na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym lub inny adres podany przy Zamówieniu przez Klienta. Klient ma możliwość także osobistego odbioru Produktu w Sklepie fizycznym.

10.  Dostawa Produktów wykonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedawcę, wymienionej na stronie Sprzedawcy.

11.  Produkty wysyłane są maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia, jednakże w przypadku wybrania formy płatności przelewem, nie wcześniej  niż po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wyboru odbioru osobistego w Sklepie fizycznym termin każdorazowo uzgadniany jest z Klientem.

12.  Koszt dostarczenia zamówionego Produktu jest podawany na Stronie Sprzedawcy i uzależniony od kategorii, w której znajduje się łączna waga przesyłki danego Zamówienia.

13.  Termin dostawy przez kuriera zamówionych Produktów wynosi od 1 do 3 dni powszednich, liczonych od momentu wysłania Produktu.

 

§ 8 Odbiór przesyłki

Podczas odbioru przesyłki Klient ma prawo sprawdzić ją jak i jej zawartość pod kątem tego, czy nie jest ona uszkodzona. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, Klient ma prawo otwarcia przesyłki przy jej dostarczycielu. W przypadku potwierdzenia uszkodzenia Produktu Klient ma prawo sporządzić protokół uszkodzeń razem z dostarczycielem przesyłki oraz ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki. Ponadto Klient niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o tym fakcie. Takie działanie usprawnia szybkie rozpatrzenie reklamacji.

 

§ 9 Prawo do odstąpienia od Umowy

1.  Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni liczonych od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu do Klienta.

2.  Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia (pobierz plik .doc) o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: TEVOR S.A., ul. Mościckiego 27-29, 26-111 Skarżysko-Kamienna lub na adres e-mail: sklep@tevor.pl.

3.  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Sprzedawca i Klient sobie wzajemnie świadczyli, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Kupujący wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
5. Zwrot, o którym mowa powyżej następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
6. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy Kupującego (przelew) – jeśli zamówienie zostało zrealizowane w formie ,,płatne z góry” lub poprzez wysłanie pieniędzy na adres Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej – jeśli zamówienie zostało zrealizowane w formie ,,płatne za pobraniem”. Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy.
7. Zakupioną rzecz należy odesłać lub przekazać Sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący. Jednocześnie ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.
9. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

11.  W celu zwrotu Produktu Konsument powinien zapakować go w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (faktura, paragon, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.), na adres Sprzedawcy.

12.  Koszt zapakowania i odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument.

13.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.), tj. w przypadkach:

a.  świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, czyli 14 (czternaście) dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia),

b.  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c.  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d.  świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e.  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f.  dostarczania prasy,

g.  usług w zakresie gier hazardowych.

 

§ 10 Reklamacja

1.  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji niewykonania albo nienależytego wykonania przez Sprzedawcę postanowień Umowy oraz zobowiązań nałożonych na Sprzedawcę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

2.  Reklamacja może być złożona według wyboru Klienta – pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej albo za pomocą Formularza znajdującego się na Stronie Internetowej Sprzedawcy.

3.  Niezależnie od formy złożonej reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:

a.  imię i nazwisko (bądź nazwa), adres zamieszkania (bądź siedziba), e-mail Klienta (w przypadku posiadania),

b.  datę i numer Zamówienia,

c.  przedmiot reklamacji, tj. określenie cech kupionego Produktu lub usługi (bądź podanie jego nazwy wynikającej ze Strony internetowej Sprzedawcy)

d.  kwota zapłacona przez Klienta,

e.  przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację; w tym daty stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
(w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem);

f.  daty wykrycia wady Produktu (w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem),

g.  określenie żądania Klienta, jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,

h.  wskazanie, czy Klient dochodzi roszczenia z gwarancji (jeżeli Produkt objęty był gwarancją) czy też niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
(w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem), czy z tytułu rękojmi sprzedaży (w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem),

i.  datę i podpis Klienta (w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej).

4.  Jeżeli reklamacja jest składana w związku z żądaniem wymiany Produktu lub jego naprawy (lub też z istoty reklamacji wynika, że koniecznym jest odesłanie Produktu), Klient zobowiązany jest przesłać Produkt wraz z reklamacją.

5.  Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji: TEVOR S.A., ul. Mościckiego 27-29, 26-111 Skarżysko-Kamienna lub na adres e-mail: sklep@tevor.pl.

6.  Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7.  Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Konsumenta określoną w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) i innych przepisach.

 

§ 11 Wymogi techniczne do korzystania ze Sklepu

1.  Warunkiem prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu, jest dysponowanie przez Klienta:

a.  urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

b.  przeglądarką Internet Explorer 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;

2.  Korzystanie z aplikacji Strony Sprzedawcy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

3.  Sprzedawca informuje, że istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, tj. podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość “zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, “robaki”, “konie trojańskie”, oprogramowanie typu malware, spyware. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta (tzw. „cracking”, „phishing”). By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-maili, ważne jest, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy, antyspyware, antymalware, firewall i/lub inne programy zabezpieczające komputer Klienta i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

4.  Sprzedawca wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu usprawnienia zawierania Umów sprzedaży i korzystania ze Sklepu tj.: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz, tworzenia statystyk przeglądania Strony Sprzedawcy.

5.  Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sprzedawcy, znak towarowy Sprzedawcy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

 

§ 12 Usługa dodatkowa – Newsletter

1.  Sprzedawca w ramach  świadczonych przez siebie usług udostępnia usługę dodatkową „Newsletter”, która umożliwia wszystkim zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach w Sklepie, promocjach, rabatach oraz innych informacji handlowych związanych z działalnością Sklepu.

2.  Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.

3.  W celu świadczenia usługi „Newsletter” Usługodawca pozyskuje od zainteresowanych Klientów nazwy adresów poczty elektronicznej.

4.  Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera i dokonał w tym celu rejestracji.

5.  Klient który udostępnił swoje dane w celu korzystania z usługi „Newsletter” może w każdej chwili, dokonać zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, zgodnie ze wskazówkami wskazanymi na Stronie Usługodawcy.

6.  W celu zarejestrowania usługi newslettera należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią Regulaminu zgodnie z wskazówkami wskazanymi na Stronie Usługodawcy.

7.  Klient zamierzający skorzystać z usługi „Newsletter” zobowiązany jest do podania swojego adres poczty elektronicznej.

 

§ 13 Dane osobowe

1.  Usługodawca tj. firma TEVOR S.A. ul. Mościckiego 27-29, 26-111 Skarżysko-Kamienna, NIP 951-208-54-64, REGON 015533845, wpisany do KRS pod numerem 0000327373, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów informuje, że:

a.  jest administratorem danych osobowych Klienta;

b.  w okresie obowiązywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, a po ich zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w obowiązującym prawie, Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów
w celu, wykonania i realizacji umów zawieranych z Klientem, jak również zamówionych przez Klienta usług oraz o ile Klient wyraził zgodę dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem zamówionych usług (m.in. w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów);

c.  odbiorcą danych osobowych Klienta jest Usługodawca;

d.  dane osobowe Klienta mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Klienta, dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych;

e.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę oraz do ich poprawiania.

2.  Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Klienta:

a.      nazwisko i imię (nazwa),

b.      numer NIP (w przypadku woli Klienta otrzymania faktury VAT lub obowiązku wystawienia takiej faktury),

c.      adres zamieszkania (siedziba) lub do korespondencji,

d.      adres poczty elektronicznej,

e.      numer telefonu Klienta.

3.  W przypadku Klientów, którzy w ramach działalności Sklepu korzystają wyłącznie z usługi newslettera Usługodawca zbiera dane osobowe tych Klientów (tj. adres e-mail) wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

4.  Udostępniając Formularz Rejestracyjny oraz Formularz Zamówienia Sprzedawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu dokonania Zamówienia (dane te są zaznaczone czerwoną gwiazdką). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji Zamówień i korzystania ze Sklepu.

5.  Sprzedawca przetwarza numer telefonu Klienta w celu realizacji Zamówień Klienta i zapewnienia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności i sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwadze zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu.

6.  Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.

2.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3.  Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu.

4.  W przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji oraz dokonali Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia będą oni związani zmienionymi postanowieniami Regulaminu, jeżeli nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu albo w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu złożą oświadczenie o akceptacji zmienionego Regulaminu.

5.  Regulamin jest publikowany na Stronie Usługodawcy oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie lub może być pobrany samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Strony Sprzedawcy.

6.  Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

Katalog
Online